Jaktreglar 2017 etter taksering

Fjellstyret har den 29. august behandlet jaktregler etter taksering 
Takseringen viser bra rypestammer og det blir generell jaktkvote på 4 ryper  og 7 ryper for sesongkort. Det blir åpnet for noe økning i antall jaktkort. 

 

 

For Vestre Slidre statsallmenning ble det taksert med følgende resultat: Snittproduksjon på 23,6 ryper pr km2, noe som er veldig høy tetthet i forhold til tidligere år. Det er registrert et forhold mellom kylling/høne på 3,3, noe som egentlig ikke er veldig høyt, sett i forhold til generell tetthet. Det innebærer nok en høy andel stamfugl.

Dette er det beste takseringsresultatet som er gjort siden takseringsarbeidet startet i 2009. Siden totalfredningen i 2012 og 2013 har bestanden tatt seg opp betraktelig, og også i 2016 ble det et godt takseringsresultat. Dog i 2016 ble det ikke skutt veldig mye fugl i forhold til det høstbare overskuddet på 15 % av bestanden, som kan være en medvirkende årsak til en høyere bestand nå i 2017. I tillegg er det observert mye rovfugl, som også til en viss grad kan ha påvirket oppvekst av kylling.

Dette takseringsresultatet bekreftes også av den generelle oppfatning blant publikum, da det rapporteres om mye ryper i terrenget.

Som en følge av et meget godt takseringsresultat har Vestre Slidre fjellstyre vedtatt å øke uttaket noe, som kommer både utenbygs og innenbygds jegere til gode. En fortsetter med tilnærmet samme sesongkvote som før, men åpner i stedet for flere kort som gir flere jegere mulighet til å kunne jakte. Etter at de første 10 dagers jakt er ferdig vil en kunne vurdere det faktiske uttaket som er gjort, og vurdere ytterligere forlenging av sesongen med eks dagskort m.v. Dette betinger dog et nøkternt uttak den første 10 dagers perioden. Dei ekstra kort som blir tildelt utanbygsbuande blir trekt blandt dei som står på venteliste etter søknad i vår. Innanbygds kan kjøpe kort på butikkane som tidlegare.

Last ned vedtak.

Last ned dokument med "Jaktreglar 2017 etter taksering"