Oterkort for storfjorden i 2019

oter.JPG

Fjellstyret vedtok i møte den 07.05.2019 (sak 14/19) å gjennomføra prøveordning med oterfiske for utanbygds i Storfjorden. Dette kjem då i tillegg til oterkort-ordning som allereie eksisterer for Rensenn.

Grunngjeving for prøve-ordning er at dette vatnet er såpass stort, at det burde ikkje medføre særlege ulemper for øvrig fiske, men ein bed dei som løyser oterkort å ta hensyn til andre brukarar/båtar.

Det er mogleg å fiske med oter i perioden 15.06 - 15.08, og det vert bare seld inntil 3 kort pr dag. Ein oter er definert som 1 oter med maks 10 floger (ikkje sluk-oter eller liknande).

Skitt fiske til dei som ynskjer å nytte dette tilbodet.

Harald Ranum