Fiskereglar

 
 

§1. Utanbygdsbuande og utlendingar har mot løysing av fiskekort lov til å fiske med stong eller handsnøre. Det er tillete å bruke maksimalt 2 stenger pr. fiskar. Ved isfiske er det lov å bruke inntil 5 pilkestikker. Stong eller handsnøre som er sett ut blir rekna som fastståande reiskap jf. §2 og er ikkje tillete.

Utanbygdsbuande og utlendingar kan fiske med oter i Rensenn mot løysing av eige fiskekort. 
• Ordninga gjeld frå 1.6 til 15.9.
• Bruk av båt er tillete og det kan brukast 2 oterar pr. fiskar.
• All fisk skal takast opp uavhengig kor stor fisken er. 
• Det skal innan 1 veke etter avslutta fiske rapporterast om talet på fisketimar og fangst (stk/kg).

§2 Innanbygdsbuande har mot løysing av fiskekort lov til å fiske med stong, handsnøre, oter og fastståande reiskap (utstenglar, line, ruse og botngarn). Som innanbygds er å rekne dei som er står registert som fast busett i Vestre Slidre kommune og har vore det siste 12 månader.

Reglar for fiske med fastståande reiskap og oter:  

 
 
Screen Shot 2018-12-04 at 10.10.20.png
 
 

• Fastståande reiskap skal på godt synleg flytemerke vere merka med fiskaren sitt namn og adresse. Merkinga skal berre skje nærast land.
• Kvart båtlag kan ikkje fiska med fastståande reiskap i meir enn eitt vatn på same tid og ingen kan delta i fleire båtlag. Dette gjeld ikkje ved fiske i Rensenn.
• Fiskaren må delta både ved utsetting, ettersyn og opptaking av fastståande reiskap. 
• Hjelpemannskap under fiskinga treng ikkje vera innanbygds eller ha løyst fiskekort. 
• Ved fiske med utstenglar, er talet på utstenglar avgrensa til maksimalt 5 stk.

§3 Fiskekort må vera med under fisket og visast ved kontroll. 

§4 Barn og ungdom t.o.m. 20 år treng ikkje løyse kort for fiske med stong eller handsnøre, men alder må kunne dokumenterast ved kontroll. 

§5 Alt fiske er freda i perioden f.o.m. 16.9 til vatna er islagte. 

§6 Godkjent hevdvunne slørettar kan nyttast f.o.m. 1.6 t.o.m. 15.9.

§7 Fiskaren pliktar å gjera seg kjent med generelle reglar i fjellov og offentlege forskrifter/lover.

§8 Brot på reglane er straffbart, jf. fjellovas §37. 

§9 Det er lov å bruk båtmotor i Nørre Syndin, Midtre Syndin, Sørre Syndin og Storfjorden med dei avgrensingar i motorstyrke som gjeld i kommunal forskrift for motorisert ferdsel i utmark. 
 

 Vedteke 4.4.2016